منوي اصلي

Union universities ' higher education
institutes and research centers of province of Mazandaran.

معرفي اتحاديه :


اتحاديه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي استان مازندران تشكلي است كه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلا‌مي و ساير مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي فعال در استان مازندران مي‌توانند به صورت داوطلبانه در آن عضو شوند.
هيأت مؤسس اين اتحاديه عبارتند از :
1- رئيس دانشگاه مازندران
2- رئيس دانشگاه پيام نور مازندران
3- رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران
4- دبير دانشگاه آزاد اسلا‌مي منطقه 3
5- رئيس دانشگاه علوم و فنون مازندران
6- رئيس دانشگاه شمال
7- مشاور علمي استاندار مازندران

اهداف اتحاديه

- هم انديشي و همگرايي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي استان مازندران جهت ترسيم نقشه جامع علمي استان مازندران در راستاي منويات مقام معظم رهبري به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه.


- تقويت فرهنگ مشاركت و كارجمعي بين اعضاي اتحاديه به منظور فراهم آوردن امكانات توسعه كمي و كيفي آموزش عالي و تحقيقاتي استان مازندران.


- شناسايي توانمندي‌ها و رسيدن به حد مطلوب بهره‌برداري از امكانات موجود و بالقوه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي استان مازندران.


- تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه استان در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهت استفاده دستگاه‌هاي اجرايي استان و مراكز تصميم سازي و تصميم‌گيري كشور.


- ايجاد ارتباط و تنظيم برنامه‌هاي همكاري با ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از كشور.

Copyright © 2007 Mazandaran University | Umz | Contact | about